picture

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 inleidende bepaling

Artikel 1a

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Vialarosa als organisatie van dans - singlevakanties
b. De overeenkomst is tussen de reiziger en Vialarosa.

Artikel 1b

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Vialarosa. Behalve wanneer duidelijk aangegeven van niet.

Artikel 1c

De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

Artikel 2

Totstandkoming en inhoud overeenkomst

Artikel 2a

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Vialarosa. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

Artikel 2b

De vlucht wordt door Vialarosa geboekt bij Corendon.Zelf een vlucht boeken is ook mogelijk, maar altijd in samenspraak met Vialarosa.

Artikel 2c

Het aanbod van Vialarosa is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient echter zo spoedig mogelijk te gebeuren. Of binnen twee weken na de overeenkomst zonder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan.

Artikel 2d

Vialarosa heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal.

Artikel 2e

a. De reiziger verstrekt Vialarosa voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de organisator.
b. Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de organisator van (verdere) deelname van de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15b wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 2f

a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en de organisatie en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
c. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Artikel 2g

a. De mondelinge overeenkomst tussen de reiziger en Vialarosa is bindend zodra betaling is geschied.
b. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Vialarosa niet.

Artikel 2h

Vialarosa heeft recht op informatie m.b.t. de medische achtergrond van de reiziger en om hierbij de nodige aanpassingen te verrichten betreffende de overeenkomst en de kosten die hierbij horen

Artikel 2i

Bij bijvoorbeeld een 8-daagse reis kunnen twee reisdagen (aankomst en terugkomst) zitten. Dit zijn echter weldegelijk dagen die bij de reis horen.

Artikel 2j

Vertrek- en aankomsttijden op en in de bestemming zijn nooit definitief. Een reis bij Vialarosa kan altijd gepaard gaan met tijdsveranderingen op de plaats van bestemming.

Artikel 2k

Vialarosa draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 3 betaling

Artikel 3a

a. Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15 % van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.
b. Het restant dient na totstandkoming van de overeenkomst uiterlijk 4 weken voor aanvang van het evenement te zijn betaald.

Artikel 3, lid 2 Indien andere afspraken worden gemaakt, waarvan aangetoond kan worden dat deze afspraken ook daadwerkelijk zijn gemaakt, worden de gemaakte kosten van de geboekte reis in ieder geval in rekening gebracht bij de boeker. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door Vialarosa op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De organisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 4 Reissom

Artikel 4, lid 1 De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4, lid 2 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze de organisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.

Artikel 4, lid 3 Zolang de gehele reissom niet is voldaan, heeft Vialarosa het recht om tot 1 week voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen. Vialarosa zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

Artikel 5 Informatie

Artikel 5, lid 1 Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt een dergelijke zaak met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

Artikel 5, lid 2 De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste rijbewijs en groene kaart.

Artikel 5, lid 3
a. Vialarosa verstrekt de nodige informatie om de reiziger op reis te kunnen laten gaan, maar verwacht ook dat de culturele verantwoordelijkheid jegens de bestemming een reiselement is wat de reiziger toebehoort. Hierbij hoort inlezen over cultuur, natuur, geschiedenis en huidige (politieke) situatie. 
b. Vialarosa raad iedereen aan om via Green Seat of Trees for Travel zijn negatieve voetsporen te minimaliseren en stimuleert duurzaam gedrag t.b.v. de bescherming van natuur en cultuur.

Artikel 6 Reisbescheiden

Artikel 6, lid 1 De organisator stelt de benodigde reisinformatie over de reis uiterlijk 7 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd.

Artikel 6, lid 2 Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisinformatie ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Vialarosa. Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger

Artikel 7, lid 1
a. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Tot 6 weken voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk of elektronisch door Vialarosa worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. /
b. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten, te vergoeden. Deze kosten worden bepaald door de kosten gemaakt door Vialarosa.

Artikel 7, lid 2
a. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist door Vialarosa. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing.
b. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd. Artikel 8 In de plaatsstelling

Artikel 8, lid 1 Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: a. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en b. het verzoek wordt uiterlijk 14 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

Artikel 8, lid 2 De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7, lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging. Artikel 9 Annulering door de reiziger

Artikel 9 lid 1 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger de volgende annuleringskosten verschuldigd:
• Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek de aanbetaling (15% van de reissom met een minimum van € 35.- )
• Bij annulering tussen de 56e en 42e dag voor vertrek :30 % van de reissom.
• Bij annulering tussen de 42e en 28e dag voor vertrek :50% van de reissom.
• Bij annulering tussen de 28e en 14e dag voor vertrek : 75 % van de reissom.
• Bij annulering tussen de 14e en 7e dag voor vertrek : 90 % van de reissom.
• Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek : 100% van de reissom.

Artikel 9, lid 2 In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing.

Artikel 9, lid 3
a. Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.
b. Indien de overblijvende reizigers zulks willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand. Het bepaalde sub c is dan van toepassing.
c. De sub b bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel vermeld staat. d. Indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men).

Artikel 9, lid 6 Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Artikel 10 Opzegging door de organisator

Artikel 10 lid 1 De organisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens omstandigheden. Artikel 10 lid 2
a) Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
b) Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

Artikel 11 wijziging door Vialarosa

Artikel 11, lid 1
a. Vialarosa heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2. Deze deelt hij binnen 5 werkdagen aan de reiziger mee.
b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
c. Indien de oorzaak van de wijziging specifiek aan Vialarosa kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Vialarosa Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
d. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

Artikel 11, lid 2
In geval van wijziging doet de organisator de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 5 werkdagen.

Artikel 11, lid 3
Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van een alternatief aanbod moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken: 1. de aard en klasse van de accommodatie; 2. de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Artikel 11, lid 4
Indien het in lid 2 bedoelde aanbod van de organisator door de reiziger wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is lid 6 van toepassing.

Artikel 11, lid 5
De reisorganisator mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Artikel 11, lid 6
a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 48 uur (2 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken.
b. In dat geval heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 96 uur (4 werkdagen) na ontvangst van de mededeling van de wijziging door de reiziger. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom met aftrek van gemaakte kosten door Vialarosa (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.

Artikel 11, lid 7
In geval van opzegging op grond van het vorige lid vergoedt de organisator de reiziger de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 12, lid 4, waaronder overboeking niet is begrepen.

Artikel 11, lid 8 Indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of de reisorganisator bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt Vialarosa er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis. Artikel 12 aansprakelijkheid en overmacht

Artikel 12, lid 1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10, 11, 13, 14 en 15 is de reisorganisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Artikel 12, lid 2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17 leden 1 en 2.

Artikel 12, lid 3 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reisorganisator verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

Artikel 12, lid 4 Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Aertikel 12 lid 5 Vialarosa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

- Schade die is veroorzaakt door de gezondheid/conditie van de deelnemer.

- Schade die is veroorzaakt door schuld deelnemer.

Artikel 13 Hulp en bijstand

Artikel 13, lid 1
a. Vialarosa is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de organisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het derde lid van artikel 12 is toe te rekenen.
b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Vialarosa tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

Artikel 13, lid 2 Deelname aan een vakantie georganiseerd door Vialarosa en het vervoer hier naar toe is voor eigen risico. Vialarosa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, ongeval, dood of letsel of voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, eigendommen, geld inbegrepen, voor of tijdens de reis of activiteiten, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dan ook ontstaan.

Artikel 13, lid 3 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten. Artikel 14 uitsluiting en beperking aansprakelijkheid Vialarosa

Voor de onder Artikel 13 genoemde risico’s kan men een reisverzekering afsluiten .

Artikel 14 lid 1

a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is die een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de organisator dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
b. De organisator is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

Artikel 15 verplichtingen van de reiziger

Artikel 15, lid 1
a. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
b. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van de reisorganisator te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

Artikel 15, lid 2
a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
b. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 15 lid 3 De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 17 leden 1 en 2 te voldoen.

Artikel 15 lid 4 Alle vorderingsrechten van de reiziger vervallen een half jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

Artikel 16 Rente en incassokosten De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incasso-werkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 17 Rente en incassokosten

Artikel 17, lid 1
a. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12, lid 2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de reisleiding.
b. Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met de reisorganisator op de door deze voorgeschreven wijze.
c. De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
d. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en de reisorganisator dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 17, lid 2
a. Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de reiziger deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleiding (klachtenrapport) of, indien dit onmogelijk is, bij Vialarosa op de door deze voorgeschreven wijze.
b. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en Vialarosa dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.
c. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen twee weken na afloop van de reis of de genoten dienst (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Vialarosa.
d. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen twee weken na kennisname door de reiziger van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.
e. Indien de reiziger de klacht niet tijdig heeft ingediend, wordt deze door de organisator niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. Vialarosa geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.

Artikel 17, lid 3
a. Vialarosa zal elke klacht en tekortkoming uitgebreid onderzoeken en zal gepaste maatregelen nemen die uiteindelijk kunnen leiden tot kwijtschelding of vergoeding van gemaakte kosten of uiteindelijk teruggaaf van reissom. b. In relatie tot de continuïteit van Vialarosa zal elke klacht grondig worden onderzocht en zullen maatregelen volgen die ten eerste een dienst bewijzen richting de reiziger.

Contactgegevens

info@vialarosa.nl

M: 00351 916718513

0031 622885208 ( NL) 

Ervaringen

Kim, 26 jaar

Mevrouw Jansen, 53 jaar

Erik, 38 jaar